Obchodní galerie
9:00 - 21:00
HM TESCO
6:00 - 22:00
Valentýn s OC HANÁ

Úplná pravidla soutěže Valentýn s OC HANÁ


Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Valentýn s OC HANÁ“ na sociálních sítích Facebook a Instagram (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.
Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 

Pořadatelem soutěže je
SC Hana Olomouc, a.s., se sídlem V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 – Nové město, IČO: 289 20 261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 15380 (dále a výše také jako „pořadatel“). 

Organizátorem soutěže je
SC Hana Olomouc, a.s., se sídlem V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 – Nové město, IČO: 289 20 261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 15380 (dále jen „organizátor“)
Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na www.ochana.cz.

I. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 5. 2. 2019 9:00:00 hod. do 11. 2. 2019 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Instagram, konkrétně na oficiálním profilu OC HANÁ: www.facebook.com/ObchodniCentrumHANA/a www.instagram.com/hanaolomouc/dále také jako „soutěžní profily“).


II. Účastníci soutěže:
a) Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s adresou pro doručování a trvalým pobytem na území České republiky, která má od (resp. v) okamžiku registrace do soutěže, a dále nepřetržitě až do okamžiku vypořádání výher v soutěži aktivní autentický profil na sociální síti Facebook nebo Instagram, splňující podmínky těchto sociálních sítí, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící (a veškeré jím do soutěže zaslané soutěžní fotografie) ze soutěže bez náhrady vyřazen.
b) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
c) Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže alespoň jedenkrát platně registruje dle článku III. (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
d) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. 

III. Účast v soutěži:

1) Do soutěže se zájemce zapojí tak, že:
a) V době konání soutěže se vyfotografuje s nejbláznivějším valentýnským doplňkem zakoupeným v OC HANÁ před fotostěnou umístěnou vedle foodcourtu (naproti prodejny hraček Sparkys) v OC HANÁ a tuto fotografii zveřejní na jedné ze dvou sociálních sítích s hashtagem valentynOCHana(dále jen „soutěžní fotografie“),
b) Přihlásí se do svého facebookového profilu a jeho prostřednictvím zveřejní příspěvek se soutěžní fotografií obsahující valentynOCHana.
Zveřejněním své soutěžní fotografie zájemce souhlasí s pravidly soutěže, zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat a zároveň potvrzuje, že je starší 18 let a uděluje pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. VI. Pravidel a současně také oprávnění k užití soutěžního díla -(pod)licenci dle čl. VIII. úplných pravidel soutěže.
Zájemce je zařazen do soutěže, a stává se soutěžícím, okamžikem úspěšného nahrání platné soutěžní odpovědi splňující veškeré podmínky soutěže (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).
2) Soutěžní dílo nahrané soutěžícím do soutěže musí zejména splňovat následující technické náležitosti:

  1. musí odpovídat hashtag valentynOCHana
  2. musí být vyfoceno s doplňkem prokazatelně zakoupeným v OC HANÁ (soutěžící musí na vyžádání předložit účtenku od nákupu)

Do soutěže nebudou zařazena soutěžní odpovědi zaslané do soutěže mimo dobu konání soutěže, nebo soutěžní odpovědi vytvořené na základě jednání proti pravidlům soutěže, a ani soutěžní odpovědi, které budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
Soutěžní odpovědi vytvořené v rozporu s těmito pravidly či soutěžní díla těmto pravidlům odporující jakýmkoliv způsobem budou organizátorem, se souhlasem pořadatele, ze soutěže vyřazena bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
3) Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou s jednou soutěžní odpovědí. V případě opakované účasti soutěžícího, se k jeho dalším účastem již nepřihlíží. Zároveň již jednou zaregistrované soutěžní fotografie není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní odpovědi se považuje za novou soutěžní odpověď a tím i za opakovanou účast v soutěži (tedy, k těmto úpravám původní soutěžní odpovědi se tak nepřihlíží).
4) Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Facebook nebo Instagram, splňujícím podmínky těchto sociálních sítí. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící (a veškeré jím do soutěže zaslané soutěží odpovědi) ze soutěže bez náhrady vyřazen.
5) Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který byl vybrán dříve.
6) Pořadatel není odpovědný za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu.

IV. Určení výherců:
1) Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:
Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali a současně splnili pravidla pro účast v soutěži – zveřejnili fotografii s hashtagem vybrán jeden výherce na sociální síti Facebook a jeden na sociální síti Instagram. Vyhrává ta fotografie, která má nejvíce likes.
2) Vylosovaný soutěžící bude o této skutečnosti informován organizátorem soutěže nejpozději do 2 dnů od konce soutěže, a to prostřednictvím facebookového nebo instagramového účtu, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze kterého nahrál svou soutěžní fotografii). V rámci výherní zprávy bude vylosovaný výherce, ve stanovené lhůtě, informován o tom, kdy si může vyzvednout výhru v podobě voucheru na valentýnskou večeři pro dvě osoby v Theresian hotel and Spa v Olomouci. Výherce může být požádán o doplnění dokladů prokazujících jeho nárok na výhru (např. průkaz prokazující totožnost soutěžícího za účelem zjištění věku soutěžícího a účtenku od nákupu uskutečněného v OC HANÁ). Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě, do 1pracovního dne od kontaktování, nedoručí pořadateli či organizátorovi odpověď na výherní zprávu, dodatečné informace, popř. nepředloží jakékoliv relevantní požadované doklady, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě získává výhrufotografie s druhým nejvyšším počtem likes, který splnil podmínky soutěže a byl vylosován jako náhradník.
3) Výhra bude výherci předána osobně na Správě centra.
4) Nereaguje-li soutěžící na výherní zprávu, nebo nepodaří-li se vylosovaného účastníka bez zavinění pořadatelekontaktovat, soutěžící se nestává výhercem (popř. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému soutěžícímu.
5) V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně účastníků (popř. méně účastníku splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

V. Výhry v soutěži:

1) V soutěži se hraje o:  

 (dále také jako „výhra“)

               

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:
1) Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

2) Zájemci (resp. účastníci) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně účastníkem uvedené jméno v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.  

VII. Soutěžní dílo:
1) Soutěžní dílo nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování.
2) Soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob.
3) Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže a/nebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit taková díla, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo pořadatele.
 
4) Do soutěže nebudou zařazena nebo z ní budou vyřazena zejména soutěžní díla, která:

5) Zájemce se zasláním soutěžního díla zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti organizátora či pořadatele prokázat písemným čestným prohlášením, že autorské dílo jím zařazené do soutěže vytvořil osobně (popř. vypořádal s autorem díla příslušná práva k dílu) a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu; V případě, že soutěžící toto nesplní, je pořadatel, příp. organizátor s předchozím souhlasem pořadatele soutěže oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže.
6) Zasláním díla do soutěže soutěžící prohlašuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti organizátora či pořadatele prokázat písemným čestným prohlášením, že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k užití soutěžního díla všemi způsoby v neomezeném rozsahu; se zařazením tohoto soutěžního díla do této soutěže, a že souhlasí se zveřejněním soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že soutěžící toto nesplní, je pořadatel, příp. organizátor s předchozím souhlasem pořadatele soutěže oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže.
7) Pořadatel, resp. organizátor, se souhlasem pořadatele soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních děl. Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo díla, která odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.


VIII. Licenční oprávnění:
1) Nahráním soutěžního díla do soutěže (tzn. na sociální síť Facebook a Instagram) soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že je pořadatel oprávněn soutěžní dílo využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce OC HANÁ, oficiální Instagram stránce OC HANÁ či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv k dílu. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním soutěžního díla do soutěže. Pořadatel je oprávněn poskytnout sublicenci a dále tuto licenci postoupit na třetí osoby, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící, účastí v soutěži a nahráním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti organizátorovi či pořadateli nebo třetí osobě a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla organizátorovi nebo pořadateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.
2) Soutěžící soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý soutěžící soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže nahrané je jeho původním výtvorem (popř. že vypořádal veškerá autorská práva opravňující jej dílo užít v soutěži a udělit pořadateli výše a níže uvedená oprávnění), tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se soutěžící soutěže zavazuje, že užitím soutěžního díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. práva osobnostní, práva vlastníků věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních dílech, atd. Veškeré nutné souhlasy související s nahráním soutěžního díla do soutěže si musí soutěžící soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen pořadateli nebo organizátorovi uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.
3) Účastí v soutěži soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za soutěžní díla, a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící soutěže je povinen pořadateli nebo organizátorovi uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

IX. Závěrečná ustanovení:
1) Pořadatel, organizátor ani technický správce nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.
3) Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
4) Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků, zveřejněna a nabývá účinnosti zveřejněním na internetových stránkách OC HANÁ.
5) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.
6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce/účastník.
7) Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook a Instagram ani není s takovým subjektem nijak spojena. Ani jedna z těchto sítí neodpovídá za tuto soutěž. Veškeré dotazy, připomínky, nároky či stížnosti ohledně soutěže je třeba adresovat pořadateli či organizátorovi, a nikoli vlastníkovi, provozovateli nebo správci sociální sítě Facebook a Instagram. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook a Instagram.
8) Sociální síť Facebook a Instagram nenesou žádnou odpovědnost za legální průběh soutěže, zejména za oficiální pravidla, podmínky soutěže a požadavky pro splnění podmínek (například omezení týkající se věku a trvalého bydliště) a dodržování příslušných pravidel a nařízení vztahujících se k soutěži a na všechny nabízené výhry (např. registrace a získání nezbytných regulačních povolení).
9) Zapojením do soutěže berou zájemci/soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena. 

V Olomouci dne: 31. 1. 2019